• Spain 16 France Israel america
x
x

Your search results

חריש: עיר ללא כבישים ותעסוקה

פורסם על ידי ranit on נובמבר 23, 2016
| 0

רנית נחום-הלוי
דוח מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא שפורסם אתמול מציג תמונה עגומה בהקמת העיר החדשה. מהדוח עולה כי בשנים הקרובות לא יהיה מענה תחבורתי הולם לתושבי העיר חריש.

"משרד התחבורה לא ביצע את הפרויקטים התחבורתיים שנקבעו בתוכנית המפורטת כתנאי לאכלוס. הדבר עלול לעכב את האכלוס של חלק מיחידות הדיור שבנייתן תסתיים בטרם יושלמו". נכתב בדוח מבקר המדינה בפרק שעוסק בעיר החדשה חריש והליכי הקמתה.

עוד עולה מהדוח כי  "מערכת הכבישים הבין-עירוניים באזור חריש אינה מתאימה לנפח התנועה הקיים באזור כיום, וגם לאחר השלמת הפרויקטים התחבורתיים האמורים לא ישתפר המצב באופן ממשי".

על-פי התוכניות, העיר חריש צפויה לאכלס כ-60 אלף תושבים על שנת 2020. במסגרת הדוח מעלה המבקר את החשש כי אי-עמידה ביעדים של הפרויקטים התחבורתיים עשוי להוביל למצב בו דירות שבנייתן הסתיימה לא יוכלו לקבל את טופס האכלוס: "עולה החשש כי לפי תנאי התוכנית המפורטת ותחזית האכלוס לא תתאפשר הנפקתם של היתרי אכלוס (טפסי 4) למאות יחידות דיור שבנייתן צפויה להסתיים על מאי 2017".

המבקר מעיר כי על משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון לפעול לצורך תכנון וקידום הפרויקטים התחבורתיים, כדי שלא ייווצר מצב שהתשתית הקיימת לא תעמוד בעומס הצפוי עם אכלוס העיר. "מהאמור לעיל עולה תמונה עגומה, ולפיה לא יהיה בשנים הקרובות מענה תחבורתי הולם לתושבי חריש וסביבתה, והדבר עלול לפגוע באיכות חייהם של התושבים ובהתפתחות העיר. על משרד השיכון ומשרד התחבורה, בשיתוף לשכת התכנון המחוזית, לקדם ולהשלים את תכנון מערכת הכבישים הבין-עירוניים באזור חריש. על משרד התחבורה להוציא לפועל מוקדם ככל האפשר את הפרויקטים התחבורתיים שהיעדרם מונע את אכלוס העיר לפי התוכנית המפורטת. על משרד התחבורה ומשרד האוצר אף לשקול לתקצב את ביצוע התוכניות בתוכנית החומש הבאה לפיתוח תשתיות תחבורה ולהוציאן לפועל".

נושא נוסף אליו התייחס המבקר נוגע לעניין קידום מתחם תעסוקה בעיר החדשה. מדוח המבקר עולה כי נכון להיום, למרות שהעיר כבר החלה להתאכלס, לא תוכנן כיאות מתחם לאזור תעסוקה בעיר. עובדה זו, לדעת המבקר, תחייב את רוב תושביה להחזיק ברכבים פרטיים היות ויצטרכו לצאת מחוץ לעיר לצרכי פרנסה.

עוד מציין המבקר כי בהעדר מתחם תעסוקה תתקשה העיר להחזיק עצמה כלכלית. מהדוח עולה כי בשל היעדרו של אזור תעסוקה, העריך מחוז חיפה במשרד הפנים כי המועצה המקומית תזדקק בשנים 2019-2016 למענקי ייצוב בסכום כולל של עד 122 מיליון שקל לכיסוי הגירעון השוטף בפעילותה. "העובדה כי בתוכניות המתאר המאושרות הקיימות לא תוכנן ולא הוקצה שטח לאזור תעסוקה מניב שישרת את תושבי חריש, עלולה לפגוע בצמיחתה ובהתפתחותה של העיר ולהותירה גירעונית לאורך שנים", נכתב בדוח.

בתגובה לדברים מסרה המועצה המקומית חריש למבקר כי "משרד השיכון מקדם תוכניות מתאר להגדלת היישוב עד כדי הכפלתו, וכדי להתגבר על המחסור בשטחי תעשייה ותעסוקה, היא דרשה לכלול בהם גם שטחי תעשייה ותעסוקה בהיקף של כשני מיליון מ"ר. המשרד פעל לקידום הקמת אזור תעסוקה כפר קרע שישרת בעיקר את חריש, אך השטח שעליו היה אמור לקום מצוי בתחום הוועדה המחוזית חיפה, ולשכת התכנון המחוזית התנגדה להקמתו".

השאר תגובה

כתובת האי מייל שלך לא תפורסם