• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

מיסוי עסקת רכישת דירה

כל הסכם לרכישת דירה חייב בדיווח לרשויות המס לכל המאוחר בתוך 30 או 50 יום מעת חתימתו (המועד תלוי בדרך השומה של העסקה).
על מוכר ורוכש דירה חלים מסים בהתאם למצבו של כל אחד מהם, לשווי הדירה ולמצבה התכנוני. יש לבדוק היטב את השלכות המס של כל עסקה בטרם חותמים עליה ונכנסים להתחייבויות בגינה.

מס רכישה – רוכש דירה יחוב במס רכישה המחושב בצורה מדורגת על פי שווי הדירה. גובה מדרגות המס מתעדכן מפעם לפעם, הן משתנות על פי  מעמדו של הרוכש (עולה חדש או אזרח ישראלי) ומספר הדירות שברשותו ויש לבררן נכון למועד עריכת העסקה.

מס שבח ומס מכירה – על מוכר דירה יכול לחול מס שבח ו/או מס מכירה. החבות במס תלויה בהיקף עסקאות המקרקעין של המוכר בתקופה שקדמה לעסקה הנוכחית ותלויה בסוג הנכס הנמכר (דירת מגורים, עסק, קרקע פנויה וכיוב').
בטרם קבלת החלטה על מכירת דירה יש להתייעץ עם עו"ד לגבי החבות הצפויה במס זה, שיעורה והשלכתה על כדאיות העסקה, שכן ישנם מקרים רבים בהם כדאי לדחות את מכירת הדירה במספר חודשים על מנת לזכות בפטור מוחלט ממס.
מאידך, אם מוכר דירה סבור שהוא מוכר את דירתו ללא רווח, רצוי לו להתייעץ עם עורך הדין על מנת שיבדוק את האפשרות שלא לבקש פטור ממס על מנת שלא לבזבזו.

היטל השבחה – היטל זה נוגע למצבה התכנוני של הדירה ברשות המקומית בה היא נמצאת ולשינויים שנעשו בה או שעתידים להיעשות בה. גם כאן יש מקום להתייעץ עם עו"ד לגבי החבות האפשרית בהיטל השבחה, שיעורה והשלכתה על כדאיות העסקה.

*ראה חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963 על תיקוניו וכן התקנות על פיו.

משרד עו"ד י. ביניש
רח' קרן היסוד 19 ב'
94188 ירושלים
טל' 02.6253395     פקס 02.6250165
ivtzan@netvision.net.il