• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

מס שבח , מס מכירה

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

מס שבח הוא מס המוטל על השבח שצמח עקב "מכירה" של "זכות במקרקעין". מס זה חל על המוכר.  
זכות במקרקעין יכולה להיות: בעלות, חכירה מעל 25 שנה, הרשאה במקרקעי ישראל ועוד. 
החוק אינו חל על מכירת זכויות שאינן "זכות במקרקעין" אף אם הן זכויות קינייניות. למשל, זיקת הנאה, זכות קדימה, זכות סירוב, דיירות מוגנת, שכירות וחכירה עד 25 שנה ועוד.
"מכירה" של זכות במקרקעין יכולה להיות בין בתמורה ובין ללא תמורה בהענקת הזכות במקרקעין, העברתה או ויתור עליה וכיו"ב. 
פטור ממס שבח 
הפטור ממס שבח יינתן רק באם תוגש בקשה מתאימה ויתמלאו התנאים והעילות הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין.
במכירת דירת מגורים ראוי שעורך הדין מטעם המוכר יבחן מספר נקודות חשובות: 
1. האם המוכר זכאי לפטור ממס. 
2. האם כדאי למוכר ל"נצל" את הפטור או לוותר עליו 
3. במידה ולמוכר כמה עילות פטור חלופיות- באיזו מהן לבחור 

עילות הפטורים העיקריים

להלן יובאו מספר מקרים בהם ניתן לקבל פטור במכירת "דירת מגורים מזכה"- דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן: 
1. ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח. 
2. ארבע השנים שקדמו למכירתה. 
לתשומת ליבכם, לענין הפטור ממס שבח יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים- כמוכר אחד. 

מכירה בפטור אחת ל-4 שנים:

מוכר זכאי לפטור ממס שבח אם לא מכר בארבע שנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס אך למעט פטורים מסויימים כגון מכירה פטורה לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, היינו, מתנה פטורה לילד או לבן זוגו של נותן המתנה, או במכירה הפטורה של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה וכיו"ב. 

2. מכירת דירה יחידה

כאשר הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה בישראל של המוכר והמוכר לא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי עילה זו, ובארבע השנים שקדמו למכירה זו לא הייתה למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירת מגורים אחת. הוראה זו לא תחול על מכירת חלק בדירה שהוא פחות מ-25% ממנה ועל מכירת דירה שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת. 

3. מכירת דירה שהתקבלה בירושה: 

מכירת דירת מגורים מזכר שקיבל המוכר בירושה תהא פטורה ממס שבח ובלבד שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים:
א. המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש. 
ב. לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד. 
ג. אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בגין מכירתה.   

מס מכירה

מס מכירה הינו מעין מס מחזור שמוטל על מלוא שווי המכירה, בלי להתחשב ברווח (שבח) שצמח בעסקה. המס יוטל אף במקרה שנוצר הפסד בעסקה.
בתיקון 45 לחוק מיסוי מקרקעין הוסף מס המכירה שיוטל על עסקאות מקרקעין (כתחליף למס רכוש).
שיעור מס המכירה הרגיל הוא 2.5% מ"שווי המכירה" שהוא לרוב המחיר המוסכם של הנכס הנמכר.

פטור ממס מכירה

מכירת "דירת מגורים מזכה" פטורה ממס מכירה, אף אם מכירת הדירה חייבת במס שבח. 

קישורים ומידע שימושי: 

www.mof.gov.il
www.landtax.co.il
כל הכתוב לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין לראות בו כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי ו/או כמתן חוות דעת. לקבלת ייעוץ משפטי יש להיוועץ בעורך- דין מומחה בתחום המקרקעין ובמיסוי מקרקעין.