• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

רכישת דירת יד שנייה

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

בעת רכישת דירה מיד שנייה לא חלים חוקי המכר האמורים ועל עורך דינו של הרוכש להבטיח את רישום זכויותיו וקבלת החזקה בדירה בין היתר באמצעות תשלום מדורג של כספי הרכישה ורישום הערת אזהרה (או במקרה שהדירה לא רשומה בטאבו – רישום תחליפים כגון משכון ברשם המשכונות).

מתפקידו של עורך הדין של הרוכש לוודא כי הזכויות שייכות במלואן למוכר הקרקע וכי לא מוטלים על הדירה שעבודים או הגבלות מכל סוג שהוא. במקרה ומדובר בקרקע בבעלות המינהל יש לבדוק האם שולמו דמי היוון או שיש לשלם דמי הסכמה למינהל בעת ההעברה.

התשלום בגין הדירה צריך להתבצע במספר שלבים הבאים להבטיח שחרור הדירה מחובות כלפי צדדים שלישיים, תשלום המסים החלים על העסקה וסילוק משכנתאות, ככל שחלות. עניין נפוץ הוא לדאוג שהמשכנתא שנלקחה בעבר ע"י המוכר תשולם ותסולק, ורישומה ימחק.

עם חתימת ההסכם ו/או התשלום הראשון (ע"פ הנסיבות) יש לרשום את דבר קיום העסקה במרשם הרלוונטי (לשכת רישום המקרקעין / רשם המשכונות / מנהל מקרקעי ישראל / חברה משכנת), באופן של רישום הערת אזהרה במקרקעין מוסדרים ורישום עסקה במקרקעין אחרים.

ככלל מקובל שהחזקה בדירה נמסרת לרוכש רק עם ביצוע התשלום האחרון בהמחאה בנקאית.
במקרים מסוימים, ובפרט כשהמוכר אינו יכול להציג את אישורי המסים הדרושים לרישום הזכויות בדירה ע"ש הקונה, יופקדו חלק מהכספים בידיו הנאמנות של עורך הדין.

בעת לקיחת משכנתא מהבנק על מנת לממן את רכישת הדירה יש לשלב את תשלום כספי המשכנתא במנגנון הנ"ל.

משרד עו"ד י. ביניש
רח' קרן היסוד 19 ב'
94188 ירושלים
טל' 02.6253395     פקס 02.6250165
ivtzan@netvision.net.il