• Spain 16 France Israel america
חיפוש מתקדם
אפשרויות חיפוש נוספות
נמצאו 0 results. להציג תוצאות?
חיפוש מתקדם

₪ 0 עד ₪ 50,000,000

אפשרויות חיפוש נוספות
we found 0 תוצאות
x
x

Your search results

שירותי תיווך

פורסם על ידי niro on מאי 5, 2015
| 0

רוכשי דירה יכולים להסתייע בשירותיהם של מתווכי-דירות על מנת לאתר דירות המתאימות לדרישותיהם. חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו – 1996, מגדיר "תיווך במקרקעין" כהפגשה בתמורה בין שני צדדים או יותר, לשם התקשרותם בעסקה בזכות במקרקעין.

המתווך
החוק קובע כי מתווך דירה בישראל חייב להיות בעל רשיון מתאים על פי חוק.

החוק מחייב את המתווך לפעול בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, ולמסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך. על המתווך לפעול במיומנות ובסבירות ולנקוט אמצעים הראויים בנסיבות העניין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.

הזמנה בכתב
מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין.

תקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), התשנ"ז-1997, קובעות כי בהזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין ייכללו לפחות הפרטים הבאים:

1.                   שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח;
2.                   סוג העסקה שפעולת המתווך מבוקשת לגביה, כגון: "שכירות", "מכירה";
3.                   תיאור הנכס נושא פעולת התיווך;
4.                   מחיר העסקה המבוקשת, בקירוב;
5.                  הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה, והאם המחיר – לפי אחד מאלה – כולל מע"מ.

בלעדיות
מתווך במקרקעין רשאי להסכים עם לקוח בדבר מתן עסקה מסוימת לטיפולו הבלעדי, ובלבד שמתן הבלעדיות ותקופתה יאושרו בחתימת הלקוח.
אם הוסכם על בלעדיות אך תקופתה לא הוגבלה בפרטי ההזמנה, תסתיים תקופת הבלעדיות לאותו מתווך בתום 30 ימים ממועד חתימת הלקוח על ההזמנה.

איסור פעולות משפטיות
למתווך במקרקעין אסור על פי חוק לערוך או לסייע לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין ולא לייצג לקוח במשא-ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה; מתווך המפר הוראות החוק בעניין זה לא יהיה זכאי לדמי תיווך.

דמי תיווך
מתווך במקרקעין יהיה זכאי לדמי תיווך מאת לקוח אם נתקיימו כל אלה:
(1) הוא היה בעל רשיון על פי התנאים בחוק.
(2) הוא מילא הזמנה בכתב כנדרש.
(3) הוא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.

*ראה חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 והתקנות על פיו.

משרד עו"ד י. ביניש
רח' קרן היסוד 19 ב'
94188 ירושלים
טל' 02.6253395     פקס 02.6250165
ivtzan@netvision.net.il